Projekt Ekologická výchova ve skautských oddílech

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, PARDUBICKÝ KRAJ, z.s. je v období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 realizátorem projektu Environmentální výchova ve skautských oddílech  (77-FN-066)

logo-eko

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Cílem projektu je prohloubit environmentální výchovu a vzdělání ve skautských oddílech v Pardubickém kraji prostřednictvím jejich vedoucích, tak aby byli schopni samostatně realizovat ekovýchovné programy ve svých dětských oddílech. Projekt staví na více než 10leté tradici podobných aktivit v kraji a snaží se zaplnit „mezeru“ v environmentálním vzdělání v současném skautingu. Mezi aktivity budou patřit rozmanité workshopy, terénní exkurze, vydání příručky a doplňování informačních zdrojů. Cílovou skupinou je cca 500 vedoucích oddílů a odborných pracovníků, nepřímo pak asi 3000 dětí v oddílech.

Tento projekt byl v rámci 2. výzvy Fondu pro nestátní neziskové organizace v prioritní oblasti 4 (Ochrana životního prostředí a klimatické změny) podpořen grantem ve výši 301 172 Kč.

Mezi konkrétní aktivity, které jsou součástí projektu, patří:

 • Ekovýchovné workshopy, realizované především v rámci vzdělávacích akcí Stříbrná  řeka
 • Nové vydání příručky o právu životního prostředí pro potřeby skautských oddílů a středisek
 • Výrazné rozšíření knihovničky přírodovědné literatury, kterou má Junák, Pardubický kraj k dispozici

Mezi další aktivity, které s projektem úzce souvisejí, patří:

 • Nabídka přírodovědných programů a vycházek „na klíč“ pro jednotlivé oddíly, střediska, rádcovské aj. kurzy v kraji
 • Vzdělávací exkurze pro lektory Stříbrné řeky v CHKO Dunajské luhy a národním parku Neusiedler See – Seewinkel
 • Prezentační a vzdělávací setkání pro zájemce o ekologickou výchovu z řad vedení oddílů na setkání vedení středisek v říjnu 2015

DOSUD REALIZOVANÉ AKTIVITY

 • Přírodovědné workshopy ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2015 (Telecí u Poličky, 5. – 16. 8. 2015, 2. – 4. 10. 2015)

Výše uvedených vzdělávacích akcí se zúčastnilo 43 frekventantů, kteří se dle programového určení, případně zájmu rozdělili mimo jiné do následujících workshopů:

 • workshop Ochrana a monitoring vod
 • workshop Metodika ekovýchovných aktivit v oddíle
 • workshop Vnímání přírody a vztah k přírodě
 • workshop Pozorování noční oblohy
 • workshop Metodika přírodovědné vycházky

plánované workshopy:

 • workshop Krajina a genius loci
 • Setkání vedoucích středisek a oddílů Pardubického kraje (Pardubice 17. 10. 2015)
 • workshop Metodika ekovýchovných aktivit v oddíle
 • workshop Využití ekovýchovných pomůcek a literatury

Přírodovědná knihovnička

V roce 2015 rozšířena prozatím o cca 60 svazků přírodovědné literatury z oborů botanika, zoologie, ekologie, geologie, ochrana životního prostředí, krajinná ekologie, metodika ekologické výchovy.

Umístěna v sídle Junáka, Pardubického kraje na ul. Jana Palacha 324, Pardubice

Kontakt pro výpůjčky: tomas.vitek@skaut.cz

Příručka „Příroda a paragrafy“ – nové a rozšířené vydání

Junák. Pardubický kraj plánuje ( již třetí) vydání příručky s názvem „Příroda a paragrafy“, určené pro vedoucí oddílů, táborů a organizačních jednotek Junáka v Pardubickém kraji.

Příručka seznámí čtenáře s následujícími skupinami právních norem v oblasti životního prostředí:

 1. předpisy představující jisté restrikce pro činnost (zakázané činnosti v lesích, ochranné podmínky zvláště chráněných území, nakládání s vodami…)
 2. předpisy a pravidla upravující komunikaci s orgány ochrany životního prostředí,
 3. předpisy umožňující získat informace o životním prostředí od příslušných subjektů
 4. předpisy umožňující se zapojit do rozhodování ve věcech životního prostředí

Fotografie z realizovaných aktivit

eko11 eko10 eko09 eko08 eko07 eko06 eko05 eko04 eko03 eko02 eko01