Ekologická výchova

Ekologická výchova

Ekologická výchova je nedílnou součástí skautského programu a jako taková je obsažena i ve Stanovách Junáka v podobě nejen 6. bodu skautského zákona „Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských“, ale je definována i v poslání a principech Junáka, kde je uvedeno, že posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti mj. i k přírodě – což chápeme jako rozvíjení kladného vztahu a odpovědnosti k přírodě a životnímu prostředí. Pobyt v přírodě, její poznávání a ochrana je zároveň i jedním z prvků skautské výchovné metody.

Ekologická výchova v Junáku v Pardubickém kraji stojí na třech základních principech:

  • zpravodaj KRJ pro ekologickou výchovu
  • ekovýchovné programy na vzdělávacích akcích – Stříbrná řeka
  • kontakt s lidmi rozvíjejícími ekologickou výchovu v oddílech a na střediscích

Zpravodaj KRJ pro ekologickou výchovu

Zpravodaj KRJ pro ekologickou výchovu je jmenovaným členem Krajské rady Junáka Pardubického kraje. Jeho hlavním úkolem je poskytovat podporu oddílům, střediskům a okresům při realizaci ekologické výchovy. Rovněž je z řešitelem grantových projektů v oblasti EVVO (enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty).

Přitom spolupracuje s ostatními členy KRJ, zejména výchovnými zpravodaji a rovněž s dalšími členy Junáka, kteří mají zájem napomoci zvýšení úrovně ekologické výchovy v Junáku v Pardubickém kraji. Podílí se rovněž na programu vzdělávacích akcí pořádaných Junákem – Pardubickým krajem (ČLK, VLK a LŠ Stříbrná řeka – www.skauting.cz/stribrnareka/).

Krajské semináře zaměřené na ekologickou výchovu

V současné době je vytvořena koncepce pořádání setkání a seminářů určených jednak pro vedoucí oddílů a lektory přírodovědných odborek (zaměřené na metodiku, výměnu zkušeností a nové informace), tak i pro zájemce o přírodu v oddílech (zaměřené zejména na poznávání a rozvoj znalostí). Informace o aktuálně připravovaných akcích najdete na těchto stránkách (v sekci „Akce“).